VOP a reklamačný poriadok

 

Fit & Cakes s.r.o., Považská 82, Trenčín 911 01

 

Prevádzka- výrobňa PRINCESS CAKES, Doktora Alojza Churu 1, 911 01 Trenčín

 

Objednávky
Pred objednaním si prečítajte naše obchodné podmienky.  Svojou objednávkou potvrdzujete, že s obchodnými podmienkami súhlasíte. Naše produkty a výrobky si môžete objednať osobne, telefonicky na čísle 0901 705 695, e-mailom na info@princesscakes.sk alebo prostredníctvom objednávkových formulárov na stránke www.princesscakes.sk najneskôr 5 dní pred požadovaným odberom. Ak by ste mali potrebu svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť, oznámte nám to telefonicky, príp. e-mailom najneskôr 3 dni pred dohodnutým odberom. Platba za objednávku prebieha v hotovosti pri prevzatí našich výrobkov u nás na prevádzke Princess Cakes alebo platbou vopred na náš bankový účet.

 

Rezervačný poplatok
Pri záväznej objednávke s hodnotou nad 50 EUR, sa skladá rezervačný poplatok vo výške 50% z hodnoty objednávky. Zvyšná suma danej objednávky sa doplatí pri prevzatí, ak nebolo dohodnuté inak. Rezervačný poplatok bude odrátaný z celkovej sumy objednávky. Rezervačný poplatok je nevratný a neprenosný v plnej hodnote v prípade zrušenia objednávky.

 

Produkty
Všetky naše výrobky sú vyrábané ručne, preto sa konečné produkty môžu od obrázkov na webe mierne odlišovať. Týka sa to hlavne ozdôb (ovocia, kvetov), ktoré používame podľa dostupnosti. Zapichovacie ozdoby nie sú súčasťou produktov, avšak na objednávku ich vieme zabezpečiť. Tieto produkty sa naceňujú individuálne. Niektoré výrobky (hlavne svadobné torty) môžu obsahovať výstuže, špáradlá, špajle, drôty v dekoráciách a kvetoch, nejedlé dekorácie, atď. Po opustení prevádzky alebo prevzatí objednávky nezodpovedáme za rozdiely a škody zistené mimo nej.

 

Inventár
Inventár (dekoratívne tácky, podnosy, etažéri, doplnky a pod.) sa zapožičiava v podobe prenájmu a uvedením plnej hodnoty prenajatého inventáru. Výška prenájmu je na 3 kalendárne dni vrátane dňa prevzatia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Inventár je potrebné vrátiť do prevádzky v pracovný deň, ak nie je dohodnuté inak. Inventár je nutné vrátiť v pôvodnom stave a pôvodnom obale. Pri preberaní zapožičaného inventáru, bude inventár skontrolovaný. V prípade poškodenia, alebo straty inventáru, alebo jeho súčastí bude objednávateľovi účtovaná plná suma za daný predmet a všetky jeho súčasti.

 

Informácie o zložení produktov
Naše produkty sú pripravované z tých najkvalitnejších surovín, vyhýbame sa syntetickým arómam, konzervantom a potravinárskym farbivám. Pokiaľ daný produkt obsahuje alergén, tak je to v jeho popise uvedené (zoznam alergénov v jednotlivých výrobkoch je k nahliadnutiu na prevádzke). Berte prosím na vedomie, že všetky produkty sú pripravované na mieste, kde sa tieto alergény spracovávajú, preto môžu obsahovať ich stopy.

 

 

 

1.Riešenie reklamácií

Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom cukrárskej výroby Princess Cakes a právnymi predpismi platnými v SR. Tovar je možné reklamovať u dodávateľa podľa podmienok reklamačného poriadku telefonicky na čísle 0901 705 695 alebo priamo v našej výrobe Princess Cakes do 24 hodín od odberu alebo dodania tovaru a pri striktnom dodržaní skladovacích podmienok!

 

2. Všeobecné ustanovenia reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky a služby zakúpené v cukrárskej výrobe Princess Cakes a reklamované v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Dátum uplatnenia reklamácie je dátum fyzického odovzdania reklamovaného tovaru v mieste pôvodného nákupu v cukrárskej výrobe Princess Cakes. Skutočnosť, že bol zákazník úplne a detailne zoznámený s reklamačným poriadkom, záručnými a obchodnými podmienkami a svoj súhlas s ich obsahom potvrdzuje zákazník:

a) záväznou objednávkou

b) podpisom alebo iným potvrdením dodacieho listu/daňového dokladu

c) fyzickým prevzatím tovaru

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie je písomne uzatvorená zmluva o iných obchodných, záručných a reklamačných podmienkach.

 

3. Spôsoby riešenia oprávnených reklamácií

Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú, sú uplatnené reklamácie riešené nasledovnými spôsobmi:
a) Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť výrobok. Okamžitá výmena výrobku je podmienená jeho fyzickým stavom na sklade.


b) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť zlý výrobok za výrobok bez vady (voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou Predávajúceho a Kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy).


c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady či výmeny tovaru vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu (voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou Predávajúceho a Kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy).


d) Reklamácie sa riešia výhradne u Predávajúceho na prevádzke. Reklamácia sa zásadne nerieši u zákazníka, doprava tovaru kvôli reklamácii je záležitosťou Kupujúceho.


e) Kupujúci je povinný si zakúpený tovar vizuálne skontrolovať ešte na mieste zakúpenia. Reklamáciu akokoľvek poškodeného alebo nekompletného tovaru, reklamáciu množstva, druhu, akosti či ceny, vrátane reklamácie akýchkoľvek parametrov zistiteľných vonkajšou obhliadkou tovaru, musí Kupujúci uplatniť najneskôr pri preberaní hotového výrobku. Predávajúci pri zistení oprávnenosti reklamácie ihneď odstráni nedostatky. Prevzatím tovaru a zaplatením za tovar Kupujúci prejavuje súhlas so zhotovením, výzorom, akosťou, množstvom a cenou tovaru. Na neskoršie reklamácie týchto parametrov nebude braný ohľad.


f) Reklamáciu chutí, zloženia, alebo iných vonkajšou obhliadkou nezistiteľných parametrov tovaru musí Kupujúci uplatniť okamžite po ich zistení a zároveň musí zaistiť, aby celú dobu od prevzatia výrobku až do uplatnenia reklamácie bol výrobok uložený spôsobom a pri teplote zodpovedajúcim požiadavkám zákona a predpisov, upravujúcich oblasť výroby a skladovania potravín.


g) Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, neprimeranou prepravou, nesprávnym skladovaním, nedodržiavaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých bol tovar vyrobený alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. Reklamovaný výrobok pri reklamácii musí mať požadovanú teplotu (podľa pokynov predávajúceho k danému výrobku, napr. torty a koláčiky 4-8 °C ).


h) O oprávnenosti reklamácie rozhodne podľa svojho uváženia poverený pracovník u Predávajúceho aj na základe fotografie Kupujúceho, ktorý ju vyhotoví bezodkladne po zistení poškodenia ako dôkazový materiál.


i) O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane Kupujúci. Originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.


j) Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, Predávajúci písomne oznámi Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

4. Skladovacie podmienky

Všetky objednávky cukrárskych výrobkov vyrobené a dodané cukrárskou výrobou Princess Cakes sú skladované pri teplote od +4°C do max. 8°C. Po odovzdaní objednaného tovaru zákazníkovi musia byť tieto skladovacie podmienky jednoznačne zachované.

 

V prípade, že dodávaný tovar nebude skladovaný pri týchto teplotách, hrozí jeho znehodnotenie a v tomto prípade sa cukrárska výroba Princess Cakes zrieka akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody na dodávanom tovare a zároveň nie je možné ani akceptovať prípadnú reklamáciu.

Pri správnom skladovaní vám garantujeme max. 48 hodín záruku na kvalitu tovaru v závislosti od typu výrobku. Pri zistení problému v objednávke týkajúcej sa chuti alebo zloženia výrobku po prevzatí cukrárskeho výrobku, nás neodkladne kontaktujte na telefónnom čísle 0910 470 713. Závadu je nutné nahlásiť ihneď po zistení, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

 

5. Poučenie o skladovacích podmienkach

Výrobky cukrárskej výroby Princess Cakes musia byť skladované pri teplote od 4°C do 8°C, oddelene od surovín iného pôvodu z dôvodu hrozby kontaminácie inými arómami a mikroorganizmami. Pri nedodržaní týchto skladovacích podmienok zaniká právo zákazníka na neskoršie reklamácie!

Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale (termotaške) s max. teplotou do 8°C, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru. Kupujúci je povinný spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť tovar do výroby Predávajúceho. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

 

6. Reklamačná doba

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, , 91101 Trenčín, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V Trenčíne dňa 25.11. 2018

Ochrana osobných údajov

 

Pokiaľ ste mojim zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje- meno a priezvisko (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (dodaciu a prípadne fakturačnú), telefónny a mailový kontakt.

Okrem toho evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

 

Okrem toho spracúvame osobné údaje na tieto účely:
Súťaže na Facebooku – podnikateľský subjekt Fit & Cakes s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov podnikateľským subjektom Fit & Cakes s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami. Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenie menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Gran Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

 

Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou.

 

Vašie osobné údaje spracovávam tak, aby boli maximálne chránené a ich spracúvanie bolo v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej aj ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Taktiež v súlade s Obchodnými podmienkami podnikateľského subjektu Fit & Cakes s.r.o.

 

 

Prečítajte si prosím informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte Vy v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

 

 

 

Kto je správca?

Spoločnosť Fit & Cakes s.r.o,  so sídlom Považská 82,  911 01 Trenčín, IČO: 51 891 263, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 36957/R , ktorá prevádzkuje webovú stránku www.princesscakes.sk. 

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: info@princesscakes.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

  • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

 

 

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracuvávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

➤ poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a tel.číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. vybavenie objednávky).

➤ vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje- titul, meno, priezvisko, obchodné meno, adresa) nevyhnutne potrebujem, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Informácie o komunikácii s Vami
Informácie o komunikácii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

 

➤ marketing

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných ponúk. Ak ste naším zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu, pokiaľ sa sami odhlásite.

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu, než sa sami odhlásite. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

➤ pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu než sa sami odhlásite. To môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

➤ fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Len na základe vášho súhlasu môžem využiť vaše fotografie, referencie, spätnej väzby a pod. a to do doby, než súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli naše vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá prístup nik iný okrem mňa.  Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

 

  • Iveta Zverbíková - vedenie účtovníctva

  • Facebook - FB pixel

  • Google - Google Analytics

  • Wix.com- webová platforma

  • 123formbuilder- webové formuláre

 

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Poskytovanie dát mimo Európskej únii

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú adekvátnu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredíctvom e-mailu: info@princesscakes.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zbadáte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenos údajov

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v elektronicky čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade tak zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že ak budem spracovávať vaše osobné údaje, som povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

V Trenčíne dňa 25.11.2018

© 2023 by Brian Hill. Proudly created with Wix.com